25 Αυγούστου 2019
   Διαβάστε αυτή την εβδομάδα 
ΛΗΜΝΟΣ - Ειδήσεις Λήμνου, Αθλητικά Λήμνου, Μούδρου, Μύρινας, Ατσικής, Νέας Κούταλης - Limnos News
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 09:12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο,την 27ητου μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, γιασυζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ 27/06/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.8705/21-06-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Α/Α

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

 

 

Δ/ΝΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

2.

 

Άσκηση της αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής από

 

ΤΜΗΜΑ

 

 

 

 

 

το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αποδοχή της δωρεάς του

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

Μπούμπουρα Π. Σπυρίδωνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

3.

 

Χρήση ή μη κοινοχρήστου χώρου, της Τοπικής Κοινότητας

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

Καλλιόπης, του Δήμου Λήμνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Εξέταση αιτήσεως για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης

 

Δ/ΝΣΗ

 

 

 

 

 

στο

Αγρόκτημα

«Μητρόπολη»

με

την

επωνυμία

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

«Παλλημνιακό   Σχολικό   Ταμείο»   που   βρίσκεται   εκτός

 

 

 

 

 

 

 

ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδοχωρίου

 

 

 

 

 

 

5.

 

Εξέταση αιτήσεως για υδροδότηση ακινήτου (ΣΦΑΓΕΙΟ) που

 

Δ/ΝΣΗ

 

 

 

 

 

βρίσκεται

εκτός

οικισμού

της

Τοπικής   Κοινότητας

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

Λιβαδοχωρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΖΩΗΣ

 

 

6.

 

Διαγραφή

οφειλών

βάσει

του

άρθρου

174

του

ΔΚΚ

και

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ,

 

 

 

 

 

επιστροφή

αχρεωστήτως

καταβληθέντων

ποσών

σε

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

 

 

 

 

 

 

ΤΑΜΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

δικαιούχους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λήμνου

 

ΤΜΗΜΑ

 

 

 

 

 

και

της

Διαδημοτικής

 

Επιχείρησης

Διαχείρισης

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απορριμμάτων  &   Περιβαλλοντικής   Ανάπτυξης  Λήμνου

 

 

 

 

 

 

 

(Δ.Ε.  .Α.Π.Α.Λ. Α.Ε.) για την ηλεκτρονική διεξαγωγή μέσω

 

 

 

 

 

 

 

της    ηλεκτρονικής    πλατφόρμας    του    ΕΣΗΔΗΣ    του

 

 

 

 

 

 

 

διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  «Λειτουργία

 

 

 

 

 

 

 

χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Λήμνου

 

 

 

 

 

 

 

και  Αγίου  Ευστρατίου»  -  Ορισμός  δύο  εκπροσώπων  του

 

 

 

 

 

 

 

Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης

 

 

 

 

 

 

8.

 

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 31/2018 απόφασης του διοικητικού

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

συμβουλίου του ΝΠΔΔ  «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ

 

 

 

 

 

Μάθησης - Πολιτισμού - Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» με θέμα

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΣΗΣ -

 

 

 

 

 

«2η

Αναμόρφωση

προϋπολογισμού

για

την

ενίσχυση

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -

 

 

 

 

 

ανεπαρκών πιστώσεων και την δημιουργία νέων - έγκριση

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

 

 

 

και διάθεση των πιστώσεων»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 41/2018 απόφασης του διοικητικού

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

συμβουλίου του ΝΠΔΔ  «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ

 

 

 

 

 

Μάθησης - Πολιτισμού - Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» με θέμα

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΣΗΣ -

 

 

 

 

 

«4η

Αναμόρφωση

προϋπολογισμού

για

την

ενίσχυση

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -

 

 

 

 

 

ανεπαρκών πιστώσεων και την δημιουργία νέων - έγκριση

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

 

 

 

και διάθεση των πιστώσεων»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

έργων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Έγκριση πρωτοκόλλου διακοπής προσωρινής παραλαβής

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

του έργου «Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων νήσου Αγ.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευστρατίου - Σταθμός μεταφόρτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ) στη

 

 

 

 

 

 

 

θέση «Αγ. Τριάδα» Αγίου Ευστρατίου»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Λήψη απόφασης κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων σε τμήμα

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

 

 

του  οικισμού  «Άγιος  Ιωάννης»  της  Τοπικής  Κοινότητας

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

Κάσπακα του Δήμου Λήμνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Έγκριση  πρωτοκόλλων  οριστικής  παραλαβής  γενικών

ΤΜΗΜΑ

 

 

υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 

 

του   έργου   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ   Τ.Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΙ

ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ

.Ε.   Ν.ΚΟΥΤΑΛΗΣ»

 

 

 

προϋπολογισμού 29.000,00 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  για  ένταξη  της  πράξης

 

 

 

«Προμήθεια   και   εγκατάσταση   μέσων   και   εξοπλισμού

 

 

 

συλλογής βιοαποβλήτων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού

 

 

 

Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Λήψη

απόφασης

επί  της

αριθ.

πρωτ.  7913/06-06-2018

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 

 

ένστασης, που στρέφεται κατά της υπ΄αρ. πρωτ. 7038/21-05-

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

2018

ειδικής

διαταγής

της

ΤεχνικήςΥπηρεσίας

 

 

 

του  Δήμου  Λήμνου  για  το  έργο  «Ανάπλαση  παραλιακής

 

 

 

ζώνης Μούδρου»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ειδήσεις
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 09:12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο,την 27ητου μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, γιασυζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ 27/06/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.8705/21-06-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Α/Α

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

 

 

Δ/ΝΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

2.

 

Άσκηση της αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής από

 

ΤΜΗΜΑ

 

 

 

 

 

το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αποδοχή της δωρεάς του

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

Μπούμπουρα Π. Σπυρίδωνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

3.

 

Χρήση ή μη κοινοχρήστου χώρου, της Τοπικής Κοινότητας

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

Καλλιόπης, του Δήμου Λήμνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Εξέταση αιτήσεως για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης

 

Δ/ΝΣΗ

 

 

 

 

 

στο

Αγρόκτημα

«Μητρόπολη»

με

την

επωνυμία

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

«Παλλημνιακό   Σχολικό   Ταμείο»   που   βρίσκεται   εκτός

 

 

 

 

 

 

 

ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδοχωρίου

 

 

 

 

 

 

5.

 

Εξέταση αιτήσεως για υδροδότηση ακινήτου (ΣΦΑΓΕΙΟ) που

 

Δ/ΝΣΗ

 

 

 

 

 

βρίσκεται

εκτός

οικισμού

της

Τοπικής   Κοινότητας

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

Λιβαδοχωρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΖΩΗΣ

 

 

6.

 

Διαγραφή

οφειλών

βάσει

του

άρθρου

174

του

ΔΚΚ

και

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ,

 

 

 

 

 

επιστροφή

αχρεωστήτως

καταβληθέντων

ποσών

σε

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

 

 

 

 

 

 

ΤΑΜΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

δικαιούχους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λήμνου

 

ΤΜΗΜΑ

 

 

 

 

 

και

της

Διαδημοτικής

 

Επιχείρησης

Διαχείρισης

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απορριμμάτων  &   Περιβαλλοντικής   Ανάπτυξης  Λήμνου

 

 

 

 

 

 

 

(Δ.Ε.  .Α.Π.Α.Λ. Α.Ε.) για την ηλεκτρονική διεξαγωγή μέσω

 

 

 

 

 

 

 

της    ηλεκτρονικής    πλατφόρμας    του    ΕΣΗΔΗΣ    του

 

 

 

 

 

 

 

διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  «Λειτουργία

 

 

 

 

 

 

 

χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Λήμνου

 

 

 

 

 

 

 

και  Αγίου  Ευστρατίου»  -  Ορισμός  δύο  εκπροσώπων  του

 

 

 

 

 

 

 

Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης

 

 

 

 

 

 

8.

 

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 31/2018 απόφασης του διοικητικού

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

συμβουλίου του ΝΠΔΔ  «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ

 

 

 

 

 

Μάθησης - Πολιτισμού - Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» με θέμα

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΣΗΣ -

 

 

 

 

 

«2η

Αναμόρφωση

προϋπολογισμού

για

την

ενίσχυση

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -

 

 

 

 

 

ανεπαρκών πιστώσεων και την δημιουργία νέων - έγκριση

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

 

 

 

και διάθεση των πιστώσεων»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 41/2018 απόφασης του διοικητικού

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

συμβουλίου του ΝΠΔΔ  «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ

 

 

 

 

 

Μάθησης - Πολιτισμού - Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» με θέμα

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΣΗΣ -

 

 

 

 

 

«4η

Αναμόρφωση

προϋπολογισμού

για

την

ενίσχυση

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -

 

 

 

 

 

ανεπαρκών πιστώσεων και την δημιουργία νέων - έγκριση

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

 

 

 

και διάθεση των πιστώσεων»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

έργων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Έγκριση πρωτοκόλλου διακοπής προσωρινής παραλαβής

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

του έργου «Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων νήσου Αγ.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευστρατίου - Σταθμός μεταφόρτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ) στη

 

 

 

 

 

 

 

θέση «Αγ. Τριάδα» Αγίου Ευστρατίου»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Λήψη απόφασης κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων σε τμήμα

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

 

 

του  οικισμού  «Άγιος  Ιωάννης»  της  Τοπικής  Κοινότητας

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

Κάσπακα του Δήμου Λήμνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Έγκριση  πρωτοκόλλων  οριστικής  παραλαβής  γενικών

ΤΜΗΜΑ

 

 

υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 

 

του   έργου   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ   Τ.Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΙ

ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ

.Ε.   Ν.ΚΟΥΤΑΛΗΣ»

 

 

 

προϋπολογισμού 29.000,00 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  για  ένταξη  της  πράξης

 

 

 

«Προμήθεια   και   εγκατάσταση   μέσων   και   εξοπλισμού

 

 

 

συλλογής βιοαποβλήτων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού

 

 

 

Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Λήψη

απόφασης

επί  της

αριθ.

πρωτ.  7913/06-06-2018

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 

 

ένστασης, που στρέφεται κατά της υπ΄αρ. πρωτ. 7038/21-05-

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

2018

ειδικής

διαταγής

της

ΤεχνικήςΥπηρεσίας

 

 

 

του  Δήμου  Λήμνου  για  το  έργο  «Ανάπλαση  παραλιακής

 

 

 

ζώνης Μούδρου»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ειδήσεις

Έκανα μια εκπομπή στο ΡΑΔΙΟ ΑΛΦΑ για το ισόπεδο  πεζοδρόμιο   από τα Ελβετικά μέχρι το Πόρτο Μύρινα στον Αυλώνα και  αναφέρθηκα σε κάποιους οι οποίοι παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο αυτο, κυρίως στο σημείο που κατεβαίνει κάνεις στην Παραλία της ΑγιοΒαρβάρας.   Έτσι  οι πεζοί, συνήθως ξένοι πελάτες του Ξενοδοχείου,  αναγκάζονται να παρακάμπτουν τα αυτοκίνητα,  τα κακώς παρκαρισμένα,  περπατώντας στο οδόστρωμα όπου κυκλοφορούν  αυτοκίνητα, με  όποιον κίνδυνο συνεπάγεται αυτό.

Κάποιος από τους ακροατές αυτής της εκπομπής  μου έστειλε μια φωτογραφία επιβεβαίωσης  και όπως βλέπετε ανάμεσα στα επί του πεζοδρομίου παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι   και των "επίσημων"!  

Μετά και από αυτό  καλό  θα είναι να πυκνώσουν τα πασαλάκια,  που έβαλαν ανάμεσα στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο,   ώστε να μην χωρά αυτοκίνητο ανάμεσα τους,   αν και οι επίσημοι πάντα έχουν τον τρόπο τους!    

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ειδήσεις

 ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 Γράφει ο Θόδωρος Δημητριάδης

 Ονειρεύομαι μια μεγάλη ακρογιαλιά, με παρθένα αμμουδιά, να την περπατήσω ξυπόλυτος απ’ τη μια άκρη ως την άλλη, η άμμος να μου γαργαλάει τις πατούσες, να αφήσω τις πατημασιές μου πάνω της.  Και δίπλα τη θάλασσα, ρηχή, δροσερή, να μπω μέσα και να χαλαρώσω, να παραδοθώ στην αγκαλιά της... 

 Υπάρχει άραγε τέτοια ακρογιαλιά;

Ναι, υπάρχουν πολλές, όσες θέλεις, στη Λήμνο. Τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (378) κόλπους και ακρογιαλιές έχει η Λήμνος: Ρωμέϊκος Γιαλός, Τούρκικος Γιαλός, Ρηχά Νερά, Αυλώνας, Άη-Γιάννης Κάσπακα, Πρασσά, Καρβουνόλακας, Γομάτι, Παπιά, Φαλακρό, Τρυγές, Άγιος Ερμόλαος, Κότσινας, Σαράβαρη, Νευτίνα, Πλάκα, Ζεματάς, Αξά, Αγ. Στέφανος, Παλαιόκαστρο, Αγ. Σωτήρα, Κέρος, Απάν Γιαλός, Μακρύς Γιαλός Πολιόχνης, Σκανδάλι, Σκίδι, Λουρί, Παρθενόμυτος, Μικρό Φαναράκι, Μεγάλο Φαναράκι, Χαβούλη, Πεδινό, Διαπόρι, Βουρλίδια, Εβγάτης, Θάνος, Πλατύ, Αγ. Παρασκευή, κι εκατοντάδες άλλοι.  Όλοι με παρθένα αμμουδιά, με ρηχή και δροσερή θάλασσα.

  Θέλεις πολυκοσμία και κοσμοπολίτικο περιβάλλον;

  • Πήγαινε στα Ρηχά Νερά, με τη ρηχή θάλασσα όπως λέει και τα’ όνομα της, με τις τζιτζιφιές που ρίχνουν την παχιά σκιά τους στην άμμο και φτάνουν μέχρι το κύμα, με τις γραφικές ταβέρνες και τα μοντέρνα μπαράκια.
  • Πήγαινε στο Πλατύ, στην ατέλειωτη αμμουδιά που φτάνει μέχρι το υπερπολυτελές ξενοδοχείο LEMNOS VILLAGE.
  • Πήγαινε στον Αυλώνα, στην απέραντη αμμουδιά δίπλα στο άλλο υπερπολυτελές ξενοδοχείο PORTO MYRINA PALLAS.
  • Πήγαινε στον Κότσινα, εκεί που κάνουν μπάνιο οι εκλεκτοί πελάτες του άλλου υπερπολυτελούς ξενοδοχείου VAROS RESORT.

 Θέλεις να περπατήσεις ολομόναχος μια ατέλειωτη αμμουδιά τριών χιλιομέτρων, με ψιλή σαν ζάχαρη άμμο, με τον γαλαζοπράσινο κόλπο να στέλνει χιλιάδες κυματάκια να σκάνε στα πόδια σου, και πότε-πότε κάποιο ξαφνιασμένο κεφαλόπουλο να πηδάει έξω απ’ το νερό;  Πήγαινε στο Γομάτι, δίπλα από τους μοναδικούς στην Ελλάδα Αμμόλοφους με θέα τη Σαμοθράκη.

  Θέλεις το δικό σου, προσωπικό, αποκλειστικό κόλπο, παρέα μόνο με τους γλάρους;  Ακολούθησε το μονοπάτι. Θα σε βγάλει στον Καρβουνόλακα, στο Πηγαδέλι της Παναγιάς, στον Κοκκινόβραχο, στον Παρθενόμυτο, την Αγία Βαρβάρα, στα Κόκκινα, την Παρανησιά, το Στβι και στις άλλες απόμερες αγκάλες, σε έναν από τους χιλιάδες γραφικούς κόλπους που έχει γύρω-γύρω το νησί.

 Το μεγάλο και μοναδικό πλεονέκτημα που έχουν οι παραλίες της Λήμνου, εκτός από τα κρυστάλλινα νερά τους, είναι ότι δεν τις πιάνει ο αέρας. Είναι πάντα μπουνάτσα, σαν τεράστια πισίνα – εκτός, βέβαια, από το Κέρος, την τεράστια αμμουδιά 5 χιλιόμετρα στον ομώνυμο κόλπο στα βορειοανατολικά, που το προτιμούν οι νέοι από όλο τον κόσμο, κι όπου κάθε καλοκαίρι γίνονται οι διεθνείς αγώνες σέφινγκ και ιστιοπλοίας.

 Η Λήμνος είναι ακόμα παρθένα και περιμένει να την ανακαλύψεις. Έχει πάρει όλες τις μπλε σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κρυστάλλινα νερά και τις πεντακάθαρες αμμουδιές της. Η θάλασσα είναι ρηχή και δροσερή. Και η άμμος περιμένει ν’ αφήσεις τα δικά σου αχνάρια πάνω της.  Να γράψεις τ’ όνομά της.

Τώρα που ο καύσωνας χτυπάει 38/αρια και 40/ρια, οι απέραντες παρθένες αμμουδιές της Λήμνου σε περιμένουν. Να μπεις μέσα στο δροσερό νερό, να χαλαρώσεις, και να μη θέλεις να βγεις έξω από αυτό!

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ειδήσεις

Η Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή μαζί με την Αμάλια Μπένετ παρουσιάζουν στο Αρχοντικό Μπενιζέλων, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, την όπερα του Μότσαρτ, «Ιδομενέας ή Το βάρος της ιστορίας».20,21,23, 24, 25/6
Τραγουδούν: Αναστασία Κότσαλη (στο κεντρο της φωτογραφίας), Λητώ Μεσσήνη, Νικόλας Μαραζιώτης, Βαρβάρα Μπιζά, Δημήτρης Ναλμπάντης, Ελένη Σταμίδου
Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου
Μουσικοί:Φαίδων Μηλιάδης, Αγγελική Κασδά (βιολιά), Ίρις Λουκά (βιόλα), Κατερίνα Γιαννιτσιώτη (βιολοντσέλο), Δημήτρης Τίγκας (βιολόνε), Guido de Flaviis (σαξόφωνο)
Σκηνικά – κοστούμια: Πέτρος Τουλούδης

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ειδήσεις

Ο Σύλλογος Γονέων κ Κηδεμόνων του Σχολείου Αγίου Ευστρατίου μαζί με τη βοήθεια και την χορηγία του Δήμου προωθεί τον εθελοντισμό κ την αλληλεγγύη. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνει δράσεις έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι κάτοικοι του νησιού. Μία από αυτές ήταν η απασχόληση με την κηπουρική ομορφαίνοντας παράλληλα και το περιβάλλον όπου ζουν.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ειδήσεις

Ένα δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας ενημερώνει  ότι η  έκπτωση που  έχουν οι εκπαιδευτικοί  για τις  μετακινήσεις τους  στα νησιά θα ενσωματωθεί στο επερχόμενο Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Μας υπενθυμίζει, έτσι,  ότι ένα χρόνιο  αίτημα της Λήμνου και των άλλων  Νησιών  σε λίγες μέρες θα έρθει στη Βουλή  για ψήφιση  και άμεση εφαρμογή. 

Για μας και τα άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου θα   ξεκινήσει "πιλοτικά"    σε 10 μέρες, από 1ης Ιουλίου,    ενώ η γενική του εφαρμογή για όλα τα Νησιά, πλην Κρήτης, Ευβοίας και Λευκάδας, που εξαιρούνται  από το μέτρο αυτό,  θα εφαρμοστεί από το 2019.

Το περίεργο είναι ότι  το Μεταφορικό Ισοδύναμο για πολλά χρόνια ήταν ένα πολυσυζητημένο και  ανεκπλήρωτο αίτημα  το όποιο  βάζαμε σε κάθε περίπτωση που γινόταν λόγος για τις μεταφορές και μετακινήσεις με πλοία  και τώρα που γίνεται Νόμος   για  να εφαρμοστεί φαίνεται  σα να μη μας απασχολεί…

Ίσως γιατί τελικά το όφελος από το Μεταφορικό Ισοδύναμο θα αφορά κάποια μείωση στα εισιτήρια των πλοίων , μόνο για  τους μόνιμους κατοίκους των Νησιών και στις μεταφορές προϊόντων, που όμως ειδικά για την περίπτωση της  μεταφοράς  προϊόντων η μείωση συνολικά θα έχει ένα αξιοσημείωτο μέγεθος και το ζητούμενο είναι αν αυτή η μείωση του κόστους των μεταφορών θα έχει κάποιο αντίκτυπο στον καταναλωτή.

Παρόλα αυτά το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι ένα δικαίωμα που απορρέει από τη θεσπισμένη  "Νησιωτικότητα"   και   θα μπει σε εφαρμογή για πρώτη φορά   μετά  από πολλά χρόνια συζητήσεων και αυτή η έμπρακτη αναγνώριση του,     είναι, βεβαίως,  θετικό. 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ειδήσεις

Θεατρικό εργαστήρι για παιδιά και εφήβους

σε διδασκαλία του Κυριάκου Δανιήλ

Δήλωση συμμετοχής μέχρι 2 Ιουλίου

 

Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λήμνου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού 2018 και μετά την επιτυχία του περσινού εγχειρήματος,  διοργανώνει και φέτος έναν κύκλο εργαστηρίων για τη θεωρία και τη θεατρική πρακτική, τόσο σε παιδιά, όσο και για εφήβους, με παιδαγωγικό χαρακτήρα.

Στόχος του σεμιναρίου αυτού, που θα πραγματοποιηθεί σε διδασκαλία του Κυριάκου Δανιήλ, είναι να προάγει τις αρχές της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της μάθησης σε παιδιά και εφήβους. Μέσω της θεωρίας, των θεατρικών παιχνιδιών και της θεατρικής πράξης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γενικές γνώσεις για το θέατρο και τη συνεργασία, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, τη φαντασία τους, τα κοινωνικά τους αισθήματα και, εν τέλει, να βιώσουν στην πράξη την αίγλη μιας θεατρικής παράστασης.

Η διάρκεια των σεμιναρίων αυτών είναι δίμηνη (Ιούλιος και Αύγουστος), δίωρη και δύο φορές την εβδομάδα για το κάθε τμήμα (κυρίως τις καθημερινές ώρες 10:00-12:00 και 12:00-14:00). Αναλόγως με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, ενδεχομένως να προκύψουν τρία τμήματα: ένα προ-παιδικό (6-8 χρονών), ένα παιδικό (9-12 χρονών) και ένα εφηβικό (13 χρονών και άνω), τα οποία θα λειτουργούν δύο φορές την εβδομάδα. Στην περίπτωση της παράστασης, οι ώρες των προβών θα τροποποιηθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά.

Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στην εισαγωγή των παιδιών στη θεατρική θεωρία και πράξη, μέσω θεατρικών παιχνιδιών και πρακτικών, αυτοσχεδιασμών και σκετς, θεατρικών και μουσικών γυμνασμάτων και ασκήσεων, που με το πέρας των σεμιναρίων θα οδηγήσουν σε μια (ή και περισσότερες) θεατρική παράσταση (ή παραστάσεις), με στόχο να εφαρμοστεί στην πράξη όλη η εκπαίδευση των σεμιναρίων.

Τα παιδιά και οι έφηβοι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν στη σκηνή, επιστρατεύοντας κάθε εφόδιο που αποκόμισαν, αλλά και ενώνοντας τις δυνάμεις και τις φιλοδοξίες τους για έναν κοινό σκοπό. Η θεματολογία της παράστασης θα καθοριστεί, με βάση τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων, του καλλιτεχνικού αποτελέσματος που έχει προκύψει μετά το πέρας των σεμιναρίων, αλλά και του αριθμού τους. Η αρχική πρόθεση για τη θεματολογία της παράστασης είναι η ανάδειξη των τοπικών μύθων, των αφηγήσεων, των εθίμων και των παραμυθιών, ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον τοπικό πολιτισμό, που στις μέρες μας προσπαθούμε να διατηρήσουμε ζωντανό με κάθε τρόπο, καθώς βαδίζει όλο και περισσότερο προς τη λήθη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018, στο γραφείο του Ο. Ε. Π. Α. επί της οδού Σαχτούρη 1 και στο τηλ. 22540-24011.

Βιογραφικά στοιχεία Κυριάκου Δανιήλ

Ο Κυριάκος Δανιήλ έχει καταγωγή από τη Μύρινα της Λήμνου. Είναι πτυχιούχος Νεοελληνικής Φιλολογίας του Α. Π. Θ. με ειδίκευση στη νεοελληνική λογοτεχνία και τελειόφοιτος μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ε. Κ. Π. Α. Η θεατρική του εκπαίδευση ξεκίνησε το 2005 στη Λήμνο, στον πολιτιστικό σύλλογο «Αγεφύρωτοι» της Μαίρης Γεροντάρα και αργότερα εργάστηκε ερασιτεχνικά και επαγγελματικά σε πολλά σχήματα και θιάσους στη Λήμνο, Θεσσαλονίκη και τελευταία στην Αθήνα.  Έχει διατελέσει μέλος επίσης στον «Μ. Ε. Α. Σ ΛΗΜΝΟΣ», στη θεατρική ομάδα Φυσικού του Α. Π. Θ, ενώ εδώ και τρία χρόνια έχει ιδρύσει το δικό του θεατρικό σχήμα «Εν παρόδω», με παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Λήμνο. Έχει εργαστεί στο θέατρο ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, χορογράφος, φωτιστής και μουσικός, ενώ έχει συμμετάσχει και σε κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους ως ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τέλος, το καλοκαίρι του 2017, ανέλαβε και περάτωσε τα θεατρικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους σε συνεργασία με τον Ο. Ε. Π. Α. Δήμου Λήμνου.

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ειδήσεις

Θεατρικό εργαστήρι για παιδιά και εφήβους

σε διδασκαλία του Κυριάκου Δανιήλ

Δήλωση συμμετοχής μέχρι 2 Ιουλίου

Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λήμνου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού 2018 και μετά την επιτυχία του περσινού εγχειρήματος,  διοργανώνει και φέτος έναν κύκλο εργαστηρίων για τη θεωρία και τη θεατρική πρακτική, τόσο σε παιδιά, όσο και για εφήβους, με παιδαγωγικό χαρακτήρα.

Στόχος του σεμιναρίου αυτού, που θα πραγματοποιηθεί σε διδασκαλία του Κυριάκου Δανιήλ, είναι να προάγει τις αρχές της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της μάθησης σε παιδιά και εφήβους. Μέσω της θεωρίας, των θεατρικών παιχνιδιών και της θεατρικής πράξης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γενικές γνώσεις για το θέατρο και τη συνεργασία, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, τη φαντασία τους, τα κοινωνικά τους αισθήματα και, εν τέλει, να βιώσουν στην πράξη την αίγλη μιας θεατρικής παράστασης.

Η διάρκεια των σεμιναρίων αυτών είναι δίμηνη (Ιούλιος και Αύγουστος), δίωρη και δύο φορές την εβδομάδα για το κάθε τμήμα (κυρίως τις καθημερινές ώρες 10:00-12:00 και 12:00-14:00). Αναλόγως με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, ενδεχομένως να προκύψουν τρία τμήματα: ένα προ-παιδικό (6-8 χρονών), ένα παιδικό (9-12 χρονών) και ένα εφηβικό (13 χρονών και άνω), τα οποία θα λειτουργούν δύο φορές την εβδομάδα. Στην περίπτωση της παράστασης, οι ώρες των προβών θα τροποποιηθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά.

Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στην εισαγωγή των παιδιών στη θεατρική θεωρία και πράξη, μέσω θεατρικών παιχνιδιών και πρακτικών, αυτοσχεδιασμών και σκετς, θεατρικών και μουσικών γυμνασμάτων και ασκήσεων, που με το πέρας των σεμιναρίων θα οδηγήσουν σε μια (ή και περισσότερες) θεατρική παράσταση (ή παραστάσεις), με στόχο να εφαρμοστεί στην πράξη όλη η εκπαίδευση των σεμιναρίων.

Τα παιδιά και οι έφηβοι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν στη σκηνή, επιστρατεύοντας κάθε εφόδιο που αποκόμισαν, αλλά και ενώνοντας τις δυνάμεις και τις φιλοδοξίες τους για έναν κοινό σκοπό. Η θεματολογία της παράστασης θα καθοριστεί, με βάση τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων, του καλλιτεχνικού αποτελέσματος που έχει προκύψει μετά το πέρας των σεμιναρίων, αλλά και του αριθμού τους. Η αρχική πρόθεση για τη θεματολογία της παράστασης είναι η ανάδειξη των τοπικών μύθων, των αφηγήσεων, των εθίμων και των παραμυθιών, ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον τοπικό πολιτισμό, που στις μέρες μας προσπαθούμε να διατηρήσουμε ζωντανό με κάθε τρόπο, καθώς βαδίζει όλο και περισσότερο προς τη λήθη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018, στο γραφείο του Ο. Ε. Π. Α. επί της οδού Σαχτούρη 1 και στο τηλ. 22540-24011.

Βιογραφικά στοιχεία Κυριάκου Δανιήλ

Ο Κυριάκος Δανιήλ έχει καταγωγή από τη Μύρινα της Λήμνου. Είναι πτυχιούχος Νεοελληνικής Φιλολογίας του Α. Π. Θ. με ειδίκευση στη νεοελληνική λογοτεχνία και τελειόφοιτος μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ε. Κ. Π. Α. Η θεατρική του εκπαίδευση ξεκίνησε το 2005 στη Λήμνο, στον πολιτιστικό σύλλογο «Αγεφύρωτοι» της Μαίρης Γεροντάρα και αργότερα εργάστηκε ερασιτεχνικά και επαγγελματικά σε πολλά σχήματα και θιάσους στη Λήμνο, Θεσσαλονίκη και τελευταία στην Αθήνα.  Έχει διατελέσει μέλος επίσης στον «Μ. Ε. Α. Σ ΛΗΜΝΟΣ», στη θεατρική ομάδα Φυσικού του Α. Π. Θ, ενώ εδώ και τρία χρόνια έχει ιδρύσει το δικό του θεατρικό σχήμα «Εν παρόδω», με παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Λήμνο. Έχει εργαστεί στο θέατρο ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, χορογράφος, φωτιστής και μουσικός, ενώ έχει συμμετάσχει και σε κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους ως ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τέλος, το καλοκαίρι του 2017, ανέλαβε και περάτωσε τα θεατρικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους σε συνεργασία με τον Ο. Ε. Π. Α. Δήμου Λήμνου.

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ειδήσεις

Άνοιξε η αυλαία των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Ευστρατίου με διήμερο Φεστιβάλ Κινηματογράφου .  Η μεγάλη οθόνη μάγεψε κ ταξίδευσε μικρούς κ μεγάλους.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ειδήσεις